10. června 2020

Neferehorovo proroctví

Jednoho dne přišli dvořané ke králi pozdraviti ho, a Jeho Veličenstvi řekl správci pokladu, jenž byl po jeho boku: „Pospěš a přiveď mi dvořany, ať sem vejdou k dnešnímu pozdravu!” Byli k němu ihned přivedeni. Když vešli, pozdravili ho, jak